ویدانه لودینگ

ساخت تورهایی برای جمع آوری آب از مه و ابر

۲۱۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

817  ویدیو  .  625.4 هزار  بازدید

امروزه محدودیت منابع آب در اکثر نقاط جهان، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله معضلات بزرگی است که گریبان گیر دولت مردان و سیاست گذاران کشورهای مختلف می باشد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال منابع آب جایگزین برای تامین آب مورد نیاز خود می باشند. استحصال آب از مه و ابرهای قله ای یکی از تکنیک های تامین آب شیرین می باشد.

بنیاد آب آلمان این تورها را ساخته و آن را در برخی نواحی مرتفع آفریقایی (مراکش) نصب کرده است

نظرات