ویدانه لودینگ

یوگا برای بهبود کمردرد

۱۳۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  136 هزار  بازدید

با انجام این حرکت ساده اثرات مفید آن در کمر درد را مشاهده کنید.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ