ویدانه لودینگ

حرکت یوگا برای درد کمر

۱۸۹  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  136 هزار  بازدید

روی باسن خوابیده، زانوها به یکطرف خم کرده و سر را به طرف مقابل می چرخانیم و بالعکس.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ