ویدانه لودینگ

A TED speaker's worst nightmare - Colin Robertson

۲۰۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
موزیک طور

موزیک طور

347  ویدیو  .  71.6 هزار  بازدید

سخنرانی تد

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ