ویدانه لودینگ

شوریکن از یک تیغه اضافی

۱۱۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دوربین

دوربین

3 هزار  ویدیو  .  605.7 هزار  بازدید

در این ویدئو با روش ساخت شوریکن از تیغه های اضافی موجود در خانه آشنا می شوید

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ